Algemene voorwaarden

Artikel 1

Elke bestelling betekent automatisch de aanvaarding van deze voorwaarden door de klant.

Artikel 2

De factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur zelf. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

Artikel 3

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken bevoegd tot uitspraak.

Artikel 4

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door het in ontvangst nemen of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper schriftelijk melden aan de verkoper binnen eerste de maand van aankoop.

Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 5

Indien de klant de overeenkomst of ondertekende offerte verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 25 % van het totaalbedrag van de bestelling.

Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, niet gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons. Wij behouden ons het recht om de overeenkomst te verbreken bij eventuele fouten zoals bijvoorbeeld een onbedoeld incorrecte prijs of missende voorraad die niet direct kan worden aangevuld.